Приключиха обученията за специализирани одитни техники и методи по Дейност 5 от проекта по ОПАК за подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата

02.12.2014

В края на ноември 2014 г. приключи изпълнението на Дейност 5 „Организиране и провеждане на обучения за прилагане на специализирани одитни техники и методи” по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност“, изпълняван от Сметната палата.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По Дейност 5 са организирани и проведени общо 7 обучения.

В рамките на 3 тридневни обучения по тематиката за одитните извадки, проведени в Банско и Трявна, участваха общо 100 служители от Сметната палата – от всички одитни отделения, включително от изнесените работни места на територията на страната, както и от дирекция „Развитие на одитната дейност”.

В проведените 3 петдневни обучения в София за прилагане на социологически методи и техники за събиране на одитни доказателства при одита на изпълнението участваха общо 43 служители от одитните отделения и от дирекция „Развитие на одитната дейност“.

Проведено е и едно петдневно обучение в София на 30 служители по прилагането на методи за статистически анализ.

Обученията се проведоха от “Европейски образователен център” ЕООД и от “Иконометрика” ЕООД,  които са избрани за изпълнители на дейностите след проведена открита процедура по ЗОП.

Обученията допринесоха за повишаване на капацитета на одиторите за  прилагане на специализирани одитни техники и методи, което ще се отрази на ефикасността при извършване на одитите.Те позволиха одиторите на Сметната палата да се запознаят с опита и добрите практики на одиторите от частния сектор, както и да получат специални знания в областта на социологическите методи и методите за статистически анализ.

С цел постигане на максимална полезност на обученията, съдържанието им съчетаваше теоретична част и практически задачи. Получените знания са проверени с полагане на тест, като на участниците са издадени сертификати.

В резултат от проведените обучения по Дейност 5 от проекта са обучени общо 173 служители, включително служители от изнесените работни места (ИРМ) на територията на цялата страна.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.