Приключиха обученията за формиране на одитни извадки като част от Дейност 5 от проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност“

11.11.2014

През октомври 2014 г. се проведоха 3-те тридневни обучения за формиране на одитни извадки, които са част от Дейност 5 по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност“. Проектът се изпълнява от Сметната палата с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обученията се проведоха в гр. Банско и гр. Трявна, като изпълнител на сключения договор за обществена поръчка е „Европейски образователен център” ЕООД.

В обученията, които освен теоретична част, включваха и практически задачи, участваха общо 100 служители от Сметната палата – от всички одитни отделения, включително от изнесените работни места на територията на страната, както и от дирекция „Развитие на одитната дейност”. В края на всяко от обученията придобитите знания са проверени с провеждане на тест. На участниците са издадени сертификати.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.