Приключиха обученията по Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност на Сметната палата – Дейност 4 по проекта по ОПАК

sn-deinost4-opak_220x165_fit_478b24840a
16.06.2014

В периода от април до юни 2014 г. в градовете Банско, Велинград, Велико Търново, Панагюрище, и Сандански са проведени 12 тридневни обучения по Дейност 4 „Организиране и провеждане на обучения по Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност на Сметната палата“.

Обученията са финансирани по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност“, изпълняван от Сметната палата. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обученията са проведени по отделни модули от Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност на Сметната палата, в зависимост от видовете одит (финансов одит, одит за съответствие при финансовото управление, одит на изпълнението) и специфичните потребности на служителите от целевите групи. Акцент е поставен върху начина на съставяне на новите работни документи, както и върху нарасналите изисквания за контрол върху качеството на одитите. Всяко от обученията приключи с тестване на придобитите знания на участниците.

Обучители по отделните модули на наръчника са Искра Беловска (одит на изпълнението), Теодора Бакърджиева (финансов одит) и Павлина Михайлова (одит за съответствие при финансовото управление) – служители в дирекция „Методология и международна дейност“ на Сметната палата.

В резултат от проведените 12 обучения са обучени общо 323 служители от целевите групи по проекта, включително 122 служители от изнесените работни места (ИРМ) на територията на цялата страна, от дирекция „Методология и международна дейност“ и от дирекция „Правно-нормативно осигуряване“.

Проектът допринася за изпълнение на хоризонталните политики на Европейски съюз  чрез утвърждаване на принципите за равенство между половете и на равните възможности.

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.