Приключи изпълнението на Дейност 3 “Организиране и провеждане на обучение за прилагане на Международните стандарти на Върховните одитни институции” по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност“

29.12.2014

Дейност 3 от проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност“, изпълняван от Сметната палата с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, предвиждаше организиране и провеждане на обучения за прилагане на Международните стандарти на Върховните одитни институции (МСВОИ).

В изпълнение на дейността, в периода юли –декември 2014 г. са проведени общо 13 бр. петдневни обучения извън гр. София по следните теми:

  • прилагане на МСВОИ 100-400 и по МСВОИ 1000-1810 (финансов одит) – 5 бр. обучения;
  • прилагане на МСВОИ 100-400 и МСВОИ 4000 – 4200 (одит за съответствие) – 4 бр. обучения;
  • прилагане на МСВОИ 100 – 400 и МСВОИ 3000 – 3200 (одит на изпълнението) – 2 бр. обучения;
  • прилагане на МСВОИ при одит на търговски дружества, включващи темите „Организация на финансовата дейност и счетоводно отчитане на търговски дружества” и „Оценка на риска при одит на търговски дружества” – 2 бр. обучения.

  Изпълнители на обученията по различните теми бяха Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България, „Абилити одитинг“ ЕООД и „Грант Торнтън“ ООД. Лектори в обученията бяха одитори от публичния и частния сектор.

Полезността на обученията е обусловена от различната им тематика, съобразена с видовете одит, изпълнявани от Сметната палата. Участниците в обученията имаха възможност в детайли да се запознаят с одитните стандарти, приложими за конкретен вид одит, в съответствие с тяхната специализация.

В съдържанието на всяко обучение е осигурено подходящо съотношение на теоретичната и практическата част. Придобитите от участниците знания са проверени с провеждането на тестове. Всички участници получиха сертификати.

В изпълнението на Дейност 3 от проекта участие взеха общо 329 служители от Сметната палата – одитори от всички одитни отделения, вкл. от изнесените работни места, както и от дирекция “Развитие на одитната дейност”.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.