Приключи изпълнението на Дейност 1 по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност“ по Оперативна програма „Административен капацитет”

29.12.2014

Изпълнението на Дейност 1 от проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност“, изпълняван от Сметната палата по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, включва две относително обособени дейности:

  • въвеждане на Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата в специализирания одитен софтуер „Пентана”; и
  • провеждане на обучения за работа със специализирания одитен софтуер „Пентана”.

В изпълнение на дейността, в специализирания одитен софтуер „Пентана” бяха въведени 5 модула от Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата – модул „Одит на изпълнението”, модул „Одит за съответствие””, модул „Финансов одит”, модул „Одит на търговски дружества” и модул „Одит по Закона за политическите партии и по Изборния кодекс”.

В рамките на Дейност 1 от проекта бяха проведени и общо 18 тридневни обучения за използване на специализирания одитен софтуер „Пентана”. Обученията се проведоха в учебните бази на Сметната палата в гр. Ловеч и гр. София, като в тях участваха общо 270 служителя от Сметната палата, от които 137 от изнесените работни места на територията на страната.

Полезността на обученията беше обусловена от малката численост на отделните групи, от възможността за работа със софтуера по време на обучителния курс, както и от профилираното съдържание на отделните обучения, съобразно тематиката на въведените в „Пентана” модули от Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност на Сметната палата.

Всички участници в обученията получиха сертификати.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.