Председателят на Сметната палата представи програмата за одитната дейност за 2016 г. пред вътрешни одитори и ръководители от централната администрация

29.01.2016

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков направи презентация на тема „Одитната дейност на Сметната палата през 2016 г. - фокусирана към проблемите на обществото“ на среща, организирана от Дирекция „Вътрешен контрол“ на Министерството на финансите на 28 и 29 януари 2015 г.

В срещата на тема „Възможностите за повишаване на ефективността на контрола и одита в организациите от публичния сектор“ взеха участие представители на Сметната палата, вътрешни одитори, ръководители и служители от централната администрация.

 

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.