Председателят Цветан Цветков пред Bulgaria on air за одита на Сметната палата на дейностите по управление на риска от наводнения

20.08.2016

Намалили ли сме риска от наводнения в България и какви са причините за забавянето на изпълнението на процедура, финансирана с европейски средства, за разработване на планове за управление на риска от наводнения - в предаването "Брюксел 1" гостува председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

В предаването е представена и позицията на Министерството на околната среда и водите за взетите мерки в резултат на одита на Сметната палата по приключването на проекта.

 

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.