От 2017 г. съдиите, прокурорите и следователите не подават декларации пред Публичния регистър в Сметната палата, а в Инспектората към Висшия съдебен съвет

12.01.2017

От 1 януари 2017 г. за съдии, прокурори и следователи, включително председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главния прокурор, отпада задължението да подават декларации и уведомления по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности в Сметната палата.

От същата дата те вече трябва да подават декларации за имущество и интереси, както и за промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите, пред Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Декларациите от съдии, прокурори и следователи, включително председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главния прокурор,  се подават по образец, утвърден от главния инспектор, който е на интернет страницата на Инспектората на адрес www.inspectoratvss.bg, раздел „Образци”.

За образците на декларациите:
http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/124

Адресът на регистратурата на Инспектората е гр. София, 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, а електронният адрес за подаване на декларации е: declaration@inspectoratvss.bg

За впроси - тел. 02/9057595, факс: 02/9057503 или на електронен адрес declaration@inspectoratvss.bg

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.