Обява за работа за две позиции по туининг проект "По-нататъшно укрепване на административния капацитет и ефективността на одитната дейност на Сметната палата на Република Македония"

В рамките на туининг проект По-нататъшно укрепване на административния капацитет и ефективността на одитната дейност на Сметната палата на Република Македония (MK 13 IPA FI 01 17 R)

Сметната палата на Република България търси да назначи:

Асистент на Постоянния туининг съветник
Асистент - преводач на Постоянния туининг съветник
Срок на договора: 21 месеца (индикативно начало на стартиране на договорите: ноември 2017)

Място на работата: Сметна палата на Република Македония, Адрес: Palata Emanuel Cuckov, Jordan Mijalkov Str.,1000 Скопие

Краен срок за подаване на заявление: 25 юли 2017

Подробности в прикачения файл

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.