Лозан Панов е длъжен да подаде декларация пред Публичния регистър в Сметната палата

16.06.2017

 

Сметната палата уточнява, че като член на Висшия съдебен съвет г-н Лозан Панов е длъжен да подаде в дирекция „Публичен регистър“ на Сметната палата ежегодна декларация за имуществото и доходите си през 2016 г.,  съгласно чл. 2 ал. 1 т. 15 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.  Това задължение са изпълнили всички останали членове на ВСС, включително председателят на Върховния административен съд и Главният прокурор.

Цитираното съобщение от 12 януари 2017 г. е информация, предоставена от Инспектората на Висшия съдебен съвет по повод влизането в сила на измененията и допълненията в Закона за съдебната власт и задължението за съдии, прокурори и следователи  да подават декларации в две части за имущество и интереси пред Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Постоянно видимо съобщение на Сметната палата е публикувано от началото на годината в червено на първа страница на интернет сайта на институцията (в дясната колона под банера на Регистъра на лица, заемащи висши държавни длъжности) и гласи:

ВАЖНО!!!
От 2017 г. съдиите, прокурорите и следователите не подават декларации в Сметната палата, а в Инспектората към ВСС, като образците на декларациите са на адрес: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/124; за въпроси - тел. 02/9057595

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.