Контактен комитет на ВОИ от ЕС и ЕСП

Контактният комитет обединява ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата (ЕСП). Комитетът е структура с автономен, независим и неполитически характер. Контактният комитет насърчава обмена на професионални знания и опит в одита на европейските фондове и други въпроси, свързани с ЕС. С цел да съдейства за подобряване на финансовото управление на ЕС и доброто ръководство и контрол, той предоставя взаимна подкрепа и инициира и координира съвместни дейности в сферата на ЕС. Комитетът насърчава контактите и обменя информация със заинтересовани трети страни.

 Сметната палата участва в следните работни групи на Контактния комитет:

  • Мрежа за Лисабонската стратегия/Европа 2020;
  • Работна група по структурните фондове;
  • Работна група по данъка върху добавената стойност;
  • Оперативна група по европейските счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС) за държавите членки;
  • Оперативна група по европейския банков надзор (наблюдатели);
  • Мрежа за одит на фискалната политика (наблюдатели).

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.