Финансови одити на ГФО за 2017 г.- централни първостепенни разпоредители

Съгласно т. 74 от ДДС № 07 от 2017 г. бюджетните организации са длъжни да публикуват на своята интернет страница годишните си финансови отчети, одитирани от Сметната палата:
http://www.minfin.bg/upload/36049/DDS-07-2017-ANNUAL-2017.pdf ):

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.