Екип на Сметната палата 1995-2005 г.

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(1995 – 2005 Г.)

Председател:
доц. д-р Георги Николов

Членове:
Божидар Влахов
Димитър Чапанов
Живка Димитрова
проф. д-р ик. н.Иван Душанов
Кадир Кадир
Катина Кръстева (1999-2005)
Кирил Колчев
Кольо Бунков
Надежда Сандолова
Христина Симеонова
Йовчо Русев (1995-1998)

(БИОГРАФИЧНИ СПРАВКИ)

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.