Администрация

 • Председател на Сметната палата

  • Кабинет на председателя
   Началник: Олга Димитрова
   Съветник: Румяна Чукова

  • Дирекция "Административно-информационно обслужване"
   Директор: Елена Болтаджиева

   • Отдел "Обща канцелария и деловодство"
   • Отдел "Информационно обслужване"
   • Отдел  "Човешки ресурси"

  • Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"
   Директор: Иванка Гугалова

   • Отдел "Управление на собствеността"
   • Отдел "Финансово-счетоводни дейности"

  • Дирекция "Правно-нормативно осигуряване"
   Директор: Кремена Цачева-Станчева
    
   • Отдел "Правен"
   • Отдел "Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност"

  •  Дирекция "Развитие на одитната дейност"
   Директор: Тома Дончев

   • Отдел "Методология на одитната дейност"
   • Отдел "Планиране и анализ на одитната дейност"

  • Дирекция "Международна дейност и проекти"
   Директор: Вяра Ангелова

  • Звено за вътрешен одит
   ръководител:Росина Чолеева-Киркова

  • Дирекция "Сигурност"
   Директор:Димитър Костов
         Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.